Radom, 30.06.2005 r.

POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE w sprawie przebudowy
drogi krajowej nr S12 do kategorii
drogi ekspresowejMy, niżej podpisani przedstawiciele gmin, powiatów, województw skupionych wokół drogi krajowej nr 12 deklarujemy poparcie dla realizacji inwestycji polegającej na budowie drogi S12 w parametrach drogi ekspresowej w przebiegu przewidzianym aktualnie obowiązującymi aktami prawnymi – Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 maja 2004 roku w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych (Dz.U. z dnia 4 czerwca 2004 r. nr 128 poz. 1334).

W szczególności postulujemy rozpoczęcie prac planistycznych i projektowych jeszcze w 2005 roku, tak aby umożliwić zakończenie całej inwestycji do 2013 roku. Realizacja tej inwestycji jest dla nas szczególnie ważna, ponieważ tworzy impuls do ożywienia sytuacji społeczno-ekonomicznej na terenach zapóźnionych gospodarczo, a jednocześnie, wpisując się trwale w system międzynarodowych sieci połączeń infrastrukturalnych, umożliwi powstanie dogodnego połączenia wschód – zachód, jako optymalnej alternatywy dla układu autostrad A2 i A4. Nie bez znaczenia jest fakt, że równolegle do trasy S12 biegnie linia kolejowa, co tworzy podstawy transeuropejskiego korytarza transportowego.

Droga nr S12 prowadzi historycznym szlakiem łączącym wschodnie i zachodnie tereny Rzeczypospolitej. Jest najkrótszym połączeniem, chętnie wykorzystywanym przez kierowców, co prowadzi do jej nadmiernej eksploatacji i stałego pogarszania parametrów technicznych.

Trasa ta, będąc najkrótszym połączeniem na linii Berlin – Kijów, wzmocni pozycję Polski jako kraju tranzytowego, ułatwi wymianę handlową oraz stworzy nowe możliwości w kształtowaniu stosunków gospodarczych zarówno z republiką Ukrainy, jak i krajami „starej” Unii Europejskiej. Ostatnie wydarzenia na Ukrainie pozwalają przypuszczać, że integracja tego kraju z Unią Europejską będzie odbywać się szybciej niż dotychczas zakładano.

Mając powyższe na uwadze jesteśmy przekonani, że realizacja tej inwestycji, jako koniecznej dla rozwoju społeczno-ekonomicznego regionów wokół niej skupionych, a jednocześnie wynikającej z przyjętej przez Radę Ministrów polityki w zakresie sieci autostrad i dróg ekspresowych, powinna zostać potraktowana priorytetowo poprzez jej uwzględnienie w strategiach rozwoju poszczególnych samorządów, a w konsekwencji w Narodowym Planie Rozwoju.

Porozumienie sygnowane przez przedstawicieli następujących instytucji:

1. Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie
2. Urząd Marszałkowski w Lublinie
3. Urząd Marszałkowski w Warszawie
4. Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
5. Starostwo Powiatowe w Lublinie
6. Starostwo Powiatowe w Puławach
7. Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Trybunalskim
8. Starostwo Powiatowe w Radomiu
9. Starostwo Powiatowe w Zwoleniu
10. Urząd Miejski w Piotrkowie Trybunalskim
11. Urząd Miejski w Radomiu
12. Urząd Miejski w Zwoleniu
13. Urząd Miejski w Sulejowie
14. Urząd Miejski w Opocznie
15. Urząd Gminy i Miasta w Przysusze
16. Urząd Gminy w Gielniowie
17. Urząd Gminy w Wolanowie
18. Urząd Gminy w Sławnie
19. Urząd Gminy w Wieniawie
20. Przewodniczący Rady Miejskiej w Radomiu
21. Komitet Obywatelski
22. Izba Przemysłowo-Handlowa Ziemi Radomskiej