Załącznik do Uchwały

Statut
Stowarzyszenia Jednostek Samorządu Terytorialnego
Na Rzecz Budowy Drogi Ekspresowej S 12
Tekst jednolityRozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenie o nazwie „Stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego na rzecz budowy drogi ekspresowej S-12” zwane dalej Stowarzyszeniem jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem jednostek samorządu terytorialnego województw lubelskiego, mazowieckiego, łódzkiego, wielkopolskiego, dolnośląskiego i lubuskiego.

§ 2

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Radom.

§ 3

1. Stowarzyszenie prowadzi swoją działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej a w szczególności na obszarze jednostek samorządu terytorialnego województw lubelskiego, mazowieckiego, łódzkiego, wielkopolskiego, dolnośląskiego i lubuskiego będących członkami Stowarzyszenia.
2. Realizując swoje cele Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Stowarzyszenie, celem realizacji swoich statutowych celów może powoływać inne organizacje w granicach prawnie określonych.
4. Stowarzyszenie reprezentuje interesy zrzeszonych jednostek samorządu terytorialnego województw lubelskiego, radomskiego, łódzkiego, wielkopolskiego, dolnośląskiego i lubuskiego. Stowarzyszenie może reprezentować interesy innych osób i podmiotów, na ich wniosek.

§ 4

Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.

§ 5

1. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów:
• Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1592 z późniejszymi zmianami),
• Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz.1591 z późniejszymi zmianami),
• Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity Dz. U. Nr 79 z 2001r., poz.855 z późniejszymi zmianami),
• Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 69 z 2003r. poz.873 z późniejszymi zmianami), • Niniejszego statutu.
2. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
3. Stowarzyszenie posługuje się okrągłą pieczęcią zawierającą po środku logo i napis w otoku „Stowarzyszenie S – 12”.

§ 6

1) Celami Stowarzyszenia są:

1. wspieranie idei samorządu terytorialnego oraz obrona wspólnych interesów podmiotów będących członkami Stowarzyszenia,
2. inicjowanie, propagowanie, przygotowanie i realizacja na terenie zrzeszonych w Stowarzyszeniu jednostek samorządu terytorialnego województw lubelskiego, mazowieckiego, łódzkiego, wielkopolskiego, dolnośląskiego i lubuskiego wspólnych przedsięwzięć służących rozwojowi współpracy samorządów na rzecz budowy trasy ekspresowej S-12,
3. koordynowanie i wspieranie współpracy na rzecz budowy trasy ekspresowej S-12,
4. wykonywanie zadań określonych w podpisywanych przez Stowarzyszenie umowach i porozumieniach,
5. realizacja innych przedsięwzięć promujących budowę trasy ekspresowej S-12.
2) Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1. reprezentowanie interesów samorządów na forum ogólnopaństwowym i międzynarodowym, 2. podejmowanie inicjatyw, promowanie oraz aktywne popieranie wszelkich działań mających na celu budowę trasy ekspresowej S-12,
3. inspirowanie i podejmowanie wspólnych inicjatyw służących społeczno – gospodarczemu rozwojowi jednostek samorządu terytorialnego województw lubelskiego, mazowieckiego i łódzkiego, wielkopolskiego, dolnośląskiego i lubuskiego, nawiązywanie kontaktów zagranicznych,
4. prowadzenie pracy informacyjnej, konsultacyjnej i programowej mającej na celu budowę trasy ekspresowej S-12,
5. prowadzenie działalności wydawniczej, szkoleniowej i promocyjnej dotyczącej problematyki Stowarzyszenia i jego członków,
6. organizacje szkoleń, konferencji, seminariów, wystaw, wyjazdów studyjnych oraz prezentacji, 7. upublicznianie przedsięwzięć Stowarzyszenia w szczególności w prasie, radiu i telewizji,
8. inne działania sprzyjające realizacji statutowych celów Stowarzyszenia.
3) Realizując powyższe cele Stowarzyszenie opiera się na społecznej pracy przedstawicieli członków, może jednak zatrudniać pracowników do prowadzenia swoich spraw.

4) W celu prowadzenia inwestycji i przedsięwzięć gospodarczych Stowarzyszenie może zawierać porozumienia z samorządami i innymi osobami prawnymi.

§ 7

Stowarzyszenie realizując swoje cele może prowadzić działalność gospodarczą, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w zakresie:
1) Działalności wydawniczej (PKD 22.11.Z),
2) Reklamy (PKD 74.40.Z),
3) Działalności w kierunku rozwoju gospodarczego regionów, działalności informacyjnej, reprezentowania interesów członków przed instytucjami rządowymi, „public relations”. (PKD 91.11.Z).

Rozdział II

Członkowie Stowarzyszenia

§ 8

1. Członkowie Stowarzyszenia mogą być jednostkami samorządu terytorialnego województw lubelskiego, mazowieckiego, łódzkiego, wielkopolskiego, dolnośląskiego i lubuskiego
2. Członkowie nabywają członkostwo w Stowarzyszeniu w wyniku przyjęcia kandydatury przez Walne Zebranie Członków w drodze uchwały podejmowanej zwykłą większością głosów. Wyróżnia się trzy kategorie członków Stowarzyszenia:
• członkowie zwyczajni,
• członkowie honorowi,
• członkowie wspierający.
3. Członkiem wspierającym może być jednostka samorządu terytorialnego popierająca cele statutowe Stowarzyszenia i wspierająca je materialnie.
4. Członkiem honorowym może być Marszałek Województwa Mazowieckiego, Marszałek Województwa Lubelskiego i Marszałek Województwa Łódzkiego, Marszałek Województwa Wielkopolskiego, Marszałek Województwa Dolnośląskiego i Marszałek Województwa Lubuskiego popierający cele statutowe Stowarzyszenia i wspierający je swoim autorytetem.

§ 9

Członkowie Stowarzyszenia uczestniczą w pracach Walnego Zebrania Członków za pośrednictwem starosty, wójta (burmistrza, prezydenta) lub upoważnionych przedstawicieli.

§ 10

Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia następuje wskutek: 1) rezygnacji członka wyrażonej w formie decyzji organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego, po uregulowaniu wszelkich zobowiązań wobec Stowarzyszenia,
2) wykluczenia członka w drodze uchwały Walnego Zebrania Członków, na pozytywnie zaopiniowany przez Komisje Rewizyjną wniosek Zarządu:
• za działalność sprzeczną ze statutem lub uchwałami Walnego Zebrania Członków ,
• za działalność na szkodę Stowarzyszenia,
• za zaleganie z opłatą składki członkowskiej, przez co najmniej 3 miesiące.

§ 11

1. Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają prawo:
1) Wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia oraz brać udział w innych głosowaniach,
2) Zabierać głos we wszystkich sprawach Stowarzyszenia, wysuwać postulaty, formułować wnioski,
3) Brać udział w zebraniach, naradach, imprezach,
4) Składać do walnego zebrania Członków skargi na działalność Zarządu.
2. Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają obowiązek:
1) Aktywnie uczestniczyć w realizacji celów statutowych,
2) Regularnie opłacać składki członkowskie w wysokości ustalonej przez Walne Zebranie Członków,
3) Przestrzegać przepisów statutu i innych uchwał władz Stowarzyszenia.
3. Członkowie wspierający mają prawa i obowiązki członków zwyczajnych z wyjątkiem praw określonych w art. 11 ust.1 pkt 1 Statutu Stowarzyszenia. Członkowie honorowi mają prawa i obowiązki członków zwyczajnych z wyjątkiem praw określonych w art. 11 ust.1 pkt 1 oraz art. 8 ust. 2 pkt 2 Statutu Stowarzyszenia. Członkowie honorowi i wspierający mogą uczestniczyć w zebraniach Walnego Zebrania Członków wyłącznie z głosem doradczym,

Rozdział III

Władze Stowarzyszenia

§ 12

Władzami Stowarzyszenia są:
1. Walne Zebranie Członków,
2. Zarząd,
3. Komisja Rewizyjna.

§ 13

1. Władze Stowarzyszenia podejmują decyzje w formie uchwał.
2. Uchwały władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, z zastrzeżeniem ust.3.
3. Do podjęcia przez Walne Zebranie Członków uchwał, o których mowa w § 30 ust. 1 wymagana jest większość kwalifikowana 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy członków.
4. Posiedzenia władz Stowarzyszenia są ważne, o ile uczestniczy w nich co najmniej połowa ich członków.
5. Władze Stowarzyszenia zwołuje się poprzez pisemne zaproszenie do udziału w posiedzeniu dostarczone zainteresowanym najpóźniej na 14 dni przed planowanym posiedzeniem. Zaproszenia mogą być dostarczone listownie, faksem lub pocztą elektroniczną.
6. Tryb określony w ust. 5 nie musi być stosowany, jeżeli na posiedzeniu władzy Stowarzyszenia jest obecnych, co najmniej 2/3 członków i żaden z obecnych nie sprzeciwia się prowadzeniu obrad bez formalnego zwołania.
7. Kadencja członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej wybranych w wyborach uzupełniających trwa do końca kadencji, w której wybór nastąpił.

Walne Zebranie Członków

§ 14

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.
2. Każdemu członkowi Stowarzyszenia, bez względu na liczbę przedstawicieli przysługuje na Walnym Zebraniu Członków jeden głos.
3. Z przebiegu Walnego Zebrania Członków sporządza się protokół, który podlega zatwierdzeniu w głosowaniu podczas kolejnego posiedzenia.


§ 15

1. Walne Zebranie Członków odbywa się przynajmniej dwa razy w roku, a zwołuje je z własnej inicjatywy Zarząd.
2. Termin, miejsce i projekt porządku obrad Walnego Zebrania Członków zwołanego w trybie określonym w ust. 1 ustala Zarząd.
3. Walne Zebranie Członków może zwołać Komisja Rewizyjna na pisemny wniosek złożony, przez co najmniej 1/3 członków Stowarzyszenia.
4. Termin, miejsce i projekt porządku obrad Walnego Zebrania Członków zwołanego w trybie określonym w ust. 3 ustala Komisja Rewizyjna.
5. Walne Zebranie Członków w sprawie wyboru władz Stowarzyszenia zwoływane jest w terminie do 2 miesięcy od upływu kadencji.
6. Do czasu dokonania wyborów do władz Stowarzyszenia nowej kadencji, dotychczasowe władze Stowarzyszenia pełnią swoje funkcje z wyłączeniem prawa do przyjmowania nowych członków Stowarzyszenia.
7. Posiedzenie Walnego Zebrania Członków otwiera przewodniczący organu Stowarzyszenia, który zwołał posiedzenie i następnie przeprowadza wybór przewodniczącego Walnego Zebrania Członków spoza członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
8. W posiedzeniu Walnego Zebrania Członków uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz inne zaproszone przez władze Stowarzyszenia osoby.
9. Szczegółowy tryb zwoływania i odbywania posiedzeń ustala regulamin Walnego Zebrania Członków.
10. Bez Walnego Zebrania Członków mogą być powzięte uchwały, jeżeli wszyscy członkowie Stowarzyszenia wyrażą na piśmie zgodę na postanowienie, które ma być powzięte albo na głosowanie pisemne.


§ 16

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone Statutem do kompetencji innych władz Stowarzyszenia, a w szczególności:
1) podejmowanie uchwał określających kierunki działania Stowarzyszenia,
2) dokonywanie wyboru Prezesa Zarządu, pozostałych członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
3) dokonywanie wyboru Przewodniczącego Walnego Zebrania Członków, odwoływanie oraz dokonywanie zmian i uzupełnianie składu władz Stowarzyszenia w trybie przewidzianym dla ich wyboru,
4) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu,
5) uchwalanie wysokości, sposobu oraz terminu wnoszenia przez członków Stowarzyszenia składek,
6) ustalanie zasad gospodarowania mieniem Stowarzyszenia,
7) ustalanie wysokości sumy, do której Zarząd może w imieniu Stowarzyszenia samodzielnie zaciągać zobowiązania,
8) udzielanie absolutorium Zarządowi,
9) uchwalanie zmian w Statucie,
10) decydowanie o rozwiązaniu Stowarzyszenia i podziale jego mienia,
11) podejmowanie wszystkich działań i czynności niezbędnych do realizacji statutowych zadań Stowarzyszenia,
12) uchwalanie i dokonywanie zmian w regulaminach władz Stowarzyszenia,
13) rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność Zarządu, Komisji Rewizyjnej,
14) podejmowanie uchwał w sprawach wnioskowanych przez Zarząd i Komisję Rewizyjną.

Zarząd

§ 17

1. Organem wykonawczym Stowarzyszenia jest Zarząd.
2. W skład Zarządu wchodzi od 3 do 5 osób wybranych przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu tajnym.
3. Powołanie Zarządu rozpoczyna się powołaniem Prezesa Zarządu a następnie pozostałych członków Zarządu. Tak utworzony Zarząd, na pierwszym posiedzeniu wybiera spośród swoich członków Wiceprezesa.
4. Kadencja Zarządu trwa cztery lata.
5. Zarząd lub jego poszczególnych członków można odwołać w każdym czasie.
6. Stowarzyszenie na zewnątrz reprezentuje Prezes Zarządu lub Wiceprezes z zastrzeżeniem § 28.
7. Zarząd obraduje na posiedzeniach, których przebieg jest protokołowany. Protokół podlega zatwierdzeniu na następnym posiedzeniu Zarządu. Zatwierdzony protokół podpisuje Prezes Zarządu.
8. Szczegółowy tryb funkcjonowania Zarządu określa regulamin uchwalony przez Walne Zebranie Członków.

§ 18

1. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek rezygnacji członka z funkcji lub odwołania.
2. W razie zmniejszenia liczby członków Zarządu poniżej 3 osób, Walne Zebranie Członków dokonuje wyboru uzupełniającego na najbliższym posiedzeniu, z zastrzeżeniem ust.3.
3. W przypadku odwołania członka zarządu wyboru uzupełniającego dokonuje się na tym samym posiedzeniu.
4. Postanowienia paragrafu niniejszego mają odpowiednie zastosowanie do członków Komisji Rewizyjnej.

§ 19

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w razie potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.
2. Posiedzenie Zarządu zwoływane są przez Prezesa Zarządu lub Wiceprezesa Zarządu z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej lub, co najmniej dwóch członków Zarządu.
3. W posiedzeniach Zarządu może brać udział Dyrektor Biura Stowarzyszenia.
4. W posiedzeniach Zarządu mogą uczestniczyć osoby zaproszone przez członków Zarządu.

§ 20

Do wyłącznej kompetencji Zarządu należy:
1) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków i przedstawienie sprawozdań z ich wykonania,
2) zwoływanie i przygotowywanie Walnego Zebrania Członków, w tym przygotowywanie projektów uchwał we wszystkich sprawach należących do kompetencji Walnego Zebrania Członków,
3) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
4) nabywanie i zbywanie przez Stowarzyszenie nieruchomości,
5) zaciąganie zobowiązań majątkowych w imieniu Stowarzyszenia do sumy ustalonej przez Walne Zebranie Członków,
6) prowadzenie spraw Stowarzyszenia,
7) uchwalenie regulaminu Biura Stowarzyszenia.

Komisja Rewizyjna

§ 21

1. Organem kontroli i nadzoru wewnętrznego jest Komisja Rewizyjna.
2. W skład Komisji rewizyjnej wchodzą 3 osoby wybierane przez Walne Zebranie Członków, w głosowaniu tajnym, spośród przedstawicieli członków.
3. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa cztery lata.
4. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego składu Przewodniczącego.
5. Komisja Rewizyjna obraduje na posiedzeniach, których przebieg jest protokołowany. Protokół podlega zatwierdzeniu na następnym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej. Zatwierdzony protokół podpisuje Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.
6. Członkostwa w Komisji Rewizyjnej nie można łączyć z członkostwem w Zarządzie.
7. Komisję rewizyjną lub poszczególnych jej członków można odwołać w każdym czasie.
8. Szczegółowy tryb funkcjonowania Komisji Rewizyjnej określa regulamin uchwalony przez Walne Zebranie Członków.

§ 22

1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pozostawać z członkami Zarządu w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.
2. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

§ 23

1. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w razie potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na pół roku.
2. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwołane są przez Przewodniczącego Komisji rewizyjnej z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek członka Komisji, a w razie braku Przewodniczącego – przez Prezesa Zarządu.
3. W posiedzeniach Komisji Rewizyjnej mogą uczestniczyć osoby zaproszone przez członków Komisji.

§ 24

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1) kontrola zgodności działań władz Stowarzyszenia ze Statutem i uchwałami Walnego Zebrania Członków,
2) kontrola działalności zarządu w zakresie prawidłowości prowadzonej gospodarki finansowej,
3) opiniowanie wniosku zarządu w sprawie wykluczenia członka,
4) zwoływanie Walnego Zebrania Członków w sytuacji określonej w § 16 ust. 3
5) wnioskowanie w sprawach absolutorium dla Zarządu.

Rozdział IV

Majątek i finanse Stowarzyszenia

§ 25

1. Majątek Stowarzyszenia tworzą w szczególności:
1) nieruchomości,
2) ruchomości i inne prawa majątkowe,
3) środki pieniężne.

§ 26

2. Majątek Stowarzyszenia powstaje z następujących źródeł:
1) składek członkowskich,
2) darowizn,
3) dotacji, grantów, subwencji itp.,
4) spadków i zapisów,
5) odsetek bankowych,
6) innych przewidzianych prawem źródeł.
3. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd.
4. Środki wypracowane w związku z prowadzoną działalnością przeznaczone są wyłącznie na realizację celów statutowych Stowarzyszenia.

§ 27

Sposób oraz termin zapłaty składek członkowskich ustalone są przez Walne Zebranie Członków.

§ 28

Oświadczenia woli oraz wszelkie dokumenty, na mocy których Stowarzyszenia zaciąga zobowiązania wobec osób trzecich o wartości przewyższającej 2000 zł, podpisuje dwóch członków Zarządu, w tym Prezes lub Wiceprezes Zarządu.

Rozdział V

Postanowienia końcowe

§ 29

1. W celu zapewnienia obsługi biurowej i merytorycznej organów Stowarzyszenia tworzy się Biuro Stowarzyszenia.
2. Biuro jest jednostką organizacyjną, działającą w oparciu o regulamin określający zadania, strukturę i zasady jego funkcjonowania.
3. Pracą biura kieruje Prezes Zarządu osobiście lub za pośrednictwem powołanego przez Zarząd Dyrektora Biura.

§ 30

1. Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków lub w innych prawem przewidzianych przypadkach.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa zasady likwidacji, przeznaczenie majątku Stowarzyszenia oraz wybiera likwidatora.
3. Do obowiązków likwidatora należy przeprowadzenie kontroli dokumentacji Stowarzyszenia, ustalenie stanu majątku oraz opracowanie i realizowanie planu likwidacji po jego zatwierdzeniu przez Walne Zebranie Członków.
4. Obowiązkiem likwidatora jest ponadto przeprowadzenie likwidacji w możliwie najkrótszym czasie, w sposób zabezpieczający majątek likwidowanego Stowarzyszenia przed nieuzasadnionym uszczupleniem.
5. Koszty likwidacji pokrywa się z majątku likwidowanego Stowarzyszenia.
6. Pozostałe obowiązki likwidatora określają odrębne przepisy.

§ 31

W zakresie nie uregulowanym postanowieniami Statutu stosuje się odpowiednie przepisy Prawa o stowarzyszeniach.